صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
نرخ بیکاری در ترکیه به 11 در صد رسید
15-04-2016 15:17


 بر اساس آمار نیروی کار، تعداد افراد بیکار بالای 15 سال در ترکیه در ژانویه سال جاری با افزایش 31 هزار نفری نسبت به ژانویه سال گذشته به 3 میلیون و 290 هزار نفر رسید.
مؤسسه آمار ترکیه، آمار نیروی کار را برای ماه ژانویه منتشر کرد. بر این اساس نرخ بیکاری در ترکیه 11.1% است.
آماری نیروی بیکار در ترکیه نسبت به ژانویه سال گذشته با افزایش 31 هزار نفر به 3 میلیون و 290 هزار نفر رسید. با این حال نرخ بیکاری با کاهش 0.2% در همان بازه به 11.1% رسیده است. نرخ بیکاری افراد 15 تا 24 سال با کاهش 0.8% به 19.2% رسید.
همچنین بر اساس این گزارش نرخ افرادی که بدون هیچ بیمه ای مشغول به کار هستند با کاهش 0.6% نسبت به سال گذشته به 31.8% رسیده است.