صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد
24-05-2016 10:21


 آیت‌الله احمد جنتی با کسب 51 رأی از 86 رای مأخوذه به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم انتخاب شد.
بر اساس این گزارش، آیت‌الله امینی با 21 رأی و آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز با کسب 13 رأی از دیگر کاندیدا های ریاست مجلس خبرگان بودند. همچنین 1 رأی باطل محسوب شد.
در این رأی گیری، آیت‌الله احمد جنتی رسماً ریاست مجلس خبرگان رهبری را به مدت 2 سال برعهده گرفت.
همچنین آیت‌الله موحدی کرمانی با 65 رای و آیت الله هاشمی شاهرودی با 63 رأی نواب رئیس مجلس خبرگان رهبری شدند و آیت‌ الله دری نجف آبادی 49 و آیت الله احمد خاتمی با 56 رأی به مدت 2 سال به عنوان منشی های هیئت رئیسه خبرگان انتخاب شدند.