صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
تصویب توافق نامه نظامی ترکیه با قطر
مجلس ملی ترکیه در جلسه شامگاه چهارشنبه خود، موافقت نامه های استقرار پایگاه نظامی ترکیه در قطر و همکاری های مشترک دو کشور در زمینه آموزش نظامی را تصویب کرد.
08-06-2017 14:53


 کلیات پیش نویس لایحه استقرار نیروهای ترکیه در کشور قطر و آموزش نظامی نیروهای آن کشور بر اساس موافقت نامه همکاری مشترک نظامی بین دو کشور از طرف نمایندگان مجلس ترکیه تایید و تصویب شد.
به موجب مفاد این موافقت نامه همکاری مشترک نظامی مقرر شده است که قطر به عنوان کشور میزبان به کشور ترکیه اجازه دهد تا از بنادر، فرودگاه ها ، اردوگاه ها، واحدهای نظامی و نهادهای امنیتی و تاسیسات نظامی آن کشور استفاده کند.
بر این اساس، همچنین دو کشور قرار است واحدهای نیروهای مسلح و نهادهای نظامی دو کشور همکاری داشته باشند و در این زمینه بازدیدهای متقابلی در دو کشور صورت گیرد.
بر اساس این مصوبه مجلس ترکیه، همچنین مقرر شده است که دو کشور در حین برگزاری رزمایش مشترک نظامی، ناظران نظامی کشور مقابل را دعوت کنند و همچنین قرار است در خصوص مبادله اطلاعات و بهبود و پیشرفته سازی نحوه برگزاری رزمایش ها و آموزش ها تمهیداتی اندیشیده شود.