صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
راهپیمایی جنبش جهاد اسلامی در غزه
جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد روز جمعه به عنوان برداشته شدن تحریم و محکم تر شدن وحدت ملی راهپیمایی خواهد کرد.
07-09-2017 12:28


 جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد روز جمعه به عنوان برداشته شدن تحریم و محکم تر شدن وحدت ملی راهپیمایی خواهد کرد.
روز جمعه در تمام مسجد های غزه این راهپیمایی ها برگزار خواهد شد.
این راهپیمایی بعد از نماز جمعه شروع می شود و در میدان زهرا به پایان خواهد رسید.
جنبش جهاد اسلامی می گوید هدف از این راهپیمایی ها محکوم کردن محاصره غزه و تحریم های انجام شده و حمله صهیونیست ها به وطنشان و مقدسات شان و برای تأکید وحدت ملی و محکم تر کردن جبهه داخلی می باشد.