صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
اولین کمک های ارسالی به دست مسلمانان میانمار رسید
کمک های انسانی ارسالی ترکیه در عمارت حکومتی ایالت راخین طی مراسمی به مقامات ذی ربط تحویل داده شد
07-09-2017 12:43


 بموجب بیانیه صادره از سوی آژانس توسعه و همکاری ترکیه ( تیکا ) ، اولین محموله از کمک های ارسالی ترکیه به میانمار به محل رسیده است.
به گزارش تی آر تی فارسی، کمک های انسانی ارسالی ترکیه در عمارت حکومتی ایالت راخین طی مراسمی به مقامات ذی ربط تحویل داده شد.
در این مراسم که مقامات دفتر تیکا در منطقه نیز حضور داشتند، پاکت های حاوی مواد غذایی و پوشاک به اداره کل وزارت خدمات اجتمامی اتحادیه میانمار تحویل داده شد.
در مراسم مقامات میانمار بعلت یاری های ترکیه از مقامات تیکا سپاسگزاری کردند.
امور توزیع لوازم کمکی ارسالی از سوی ترکیه در بین نیازمندان امروز انجام خواهد گرفت.
مولود چاووش اوغلو معاون نخست وزیر ترکیه در این رابطه گفت : اولین محوله کمک های ارسالی به محل رسانده شد در مرحله بعدی این کمک ها با هلی کوپترهای نظامی در بین نیازمندان کمک توزیع خواهد شد.