صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
اجتماعی
خانه نشینی اجباری 1.6 میلیون نفر
09-07-2016 11:28
آمارها نشان می دهد در فاصله سالهای 91 تا 94 تعداد افراد دلسرد و ناامید از یافتن شغل بیش از 4 برابر شده و از 400 هزارنفر به یک میلیون و 670 هزارنفر رسیده که به معنی سخت تر شدن شغل یابی است.